A „Kiválóan Minősült” Mikrokozmosz Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, állami oktatási feladat átvállalásával, a nemzeti alaptantervnek megfelelő alapfokú művészeti oktatást folytat zene, néptánc, társastánc, modern tánc tagozaton. Az iskolát – fenntartóként - a Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány keltette életre 1996-ban. A Vasvári Pál utca 1. szám alatti épületünket 2002-ben vehettük át a tantestületnek és a tanulóifjúságnak. A városrész azon területéhez tartozik, ahol kialakulóban van az 1900-as évekből megmaradt épületek lebontása, megmaradt épületek funkciójának átrendeződése, új lakóparkok kialakítása. A környezet most kezd csinosodni, és ebben mi is nagy szerepet vállaltunk, mert az épület felújításával a városrész átalakulását, kulturális centrummá bővülését segítettük. Most már eljutottunk oda, hogy ismerik az épületet, szívesen használják. Belső elrendezése praktikus, rendezett, tisztasága fegyelmező erő a tanulóknak is. Folyamatosan gyarapítjuk eszköz állományunkat, hangszereinket, könyvtárállományunkat, modern hangzó és vetítő technikánkat, amellyel 800 gyermeknek, szüleiknek, érdeklődőknek nyújtunk értelmes, kellemes szabadidő eltöltést.

2017. május 15-én a Mikrokozmosz Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevet vette fel.

Az iskola kiemelt programjai, tevékenységei:

 • Családok bevonásával esti koncertek szervezésének támogatása,
 • Turisztikai rendezvények segítése, művészeti csoportok közreműködésével,
 • Közös táncházak szervezése szülőkkel, gyerekekkel,
 • Művészeti csoportok fellépései falvakban és Kaposváron.
 • Évente 50 - 65 rendezvényünk van. A rendezvényeket nem öncélú fellépésekként szervezzük. Lehetőséget adunk a civil szerveződések újszerű kezdeményezéseinek, melyeken az alapítvány művészeti csoportjai közreműködnek. Pl. Falunap, májusfa kitáncolás, különféle felvonulások, iskolanapok, turisztikai rendezvények és kongresszusok, jótékonysági bálok.

A vállalt feladatok és az alapítvány iránt megnőtt nagyobb bizalom arra ösztönzi a kuratóriumot, hogy eredeti céljainak megtartása mellett több kistérségi településsel, alakítson ki munkakapcsolatot, vállalva kultúra közvetítő műhely szerepét Kaposváron és a megye falvaiban. (Taszár, Mernye) Kiemelten közhasznú tevékenységünkkel több faluban sikerült olyan művészeti csoportokat elindítani, amelyek a hagyományőrző és modern művészeti irányban egyaránt ízlést formálnak, és egy új művelődési lendületet adnak a gyerekeknek, felnőtteknek.

Tevékenységünkkel munkahelyteremtést sikerült megvalósítanunk, kultúra megőrzést, a civil szervezetek segítői lehetünk. A Mikrokozmosz Alapfokú Művészeti Iskola az őt körülvevő és használó társadalom értékeire kíván építeni úgy, hogy azt szolgálja. Minden feladathoz rendelkezésünkre állnak a megfelelő képzettségű és a változó feladatokhoz alkalmazkodni tudó munkatársak.

A telephelyeken az iskolák feladatainak ellátásában, a felmerülő szükségleteknek megfelelően iskolánkkal együttműködnek, Jó partneri kapcsolatban vagyunk, hiszen több telephelyen 14 éve együtt dolgozunk a tantestületekkel.

Az iskola elsődleges célja az ismeretátadás, értékközvetítés, személyiségformálás.

Másodlagos célja az, hogy lehetőséget teremtsen az iskola tagjainak baráti kapcsolatok kiépítésére, az olyan alapvető szükségletek kielégítésére, mint a szeretet, az elfogadás, biztonság, megbecsülés, önbecsülés, mely alapvető szükségletei az embernek és az ember önmegvalósításának.

Alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk megismerésének és megóvásának igényét, valamint más kultúrák, szokások megismerését.

Pedagógiánk alapvető célja egyrészt, hogy a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú növendékeket - képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítsük fel a továbbtanulásra és a társadalomba való majdani beilleszkedésre.

Másrészt arra törekszünk, hogy növendékeink képesek legyenek a művészetek befogadására, értésére és művelésére, minél több művészeti ág iránti érdeklődésre, nyitottságra.


Művészetoktatási tevékenységünk célja mindazoknak a művészeti, intellektuális és emberi – erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja.

Művészeti iskolánkba 6 éves kortól várjuk a táncot és zenét tanulni vágyó fiatalokat. Intézményünk az oktatást iskolarendszerben végzi, ezért a hozzánk járó tanulók félévi értesítőt és év végi bizonyítványt kapnak. A gyermekek képzését tánc és zeneművészeti főiskolát végzett pedagógusok irányítják. A tánc és a zene amellett, hogy remek kikapcsolódás, levezetés az iskolai tanulás után, a tanulók mozgás-műveltségének, ritmusérzékének, hallásának, memóriájának fejlesztésén keresztül közvetve, segítséget nyújthat a tanulásban (pl.: olvasás, számtan).

Művészeti ágak:

 • Táncművészet :
  • moderntánc,
  • néptánc,
  • társastánc
 • Zeneművészet :
  • klasszikus zene: furulya, zongora, szolfézs, zenetörténet
  • népzene: népi furulya, citera

Az iskola adatai:

 • Az intézmény neve:  Mikrokozmosz Alapfokú Művészeti Iskola
 • OM azonosító:  040414  
 • Minősítés: Kiválóan Minősült Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
 • Intézményvezető:  Kecskés Miklósné  Igazgató
 • cím:  7400 Kaposvár, Vasvári Pál utca 1.
 • telefon, fax:  82/416-112 
 • e-mail cím: mikrokozmosz@mikrokozmosz.sulinet.hu 
 • honlap: www.mikrokozmosz-kaposvar.hu