A tánc ágak közül - akárcsak egész Európában - Magyarországon is a tár­sastánc oktatásának vannak a legrégebbi hagyományai. A reneszánsz korától kezdve találunk adatokat arra vonatkozóan, hogy egy-egy olasz, francia később főleg német táncmester elvetődött a magyar királyi és nemesi udva­rokba, a kialakuló városokba. Magyar táncmesterekről a XIX. század első felétől kezdve beszélhetünk. Az 1950-es évek végétől érződik a társastánc támogatottsága. A verseny tánc esztétikus forrm1ival, kis közösségekben fo­lyó művészi nevelő hatásával jól illeszkedett be a hazai amatőr művészeti tevékenységformák közé. Az 1970-es évek elejétől a csoportos nevelés és a művészi megnyilatkozás segítése érdekében a formációs táncokkal való foglalkozás is előtérbe került. A művészeti munka eljuttatja a tanulót az al­kotó munkához, amely hozzájárul a harmonikus, érzelmileg gazdag szemé­lyiség kialakításához.

Az Ametiszt Tánc- Sport Egyesülettel együttműködve, iskolánk tanulói országos, európai és világversenyeken mutathatják be megszerzett tudásuk legjavát.

A tanszak feladata:

Ismertesse meg a tanulóval:

 • a társastánc alapjait,
 • technikai elemeit,
 • a mozgás kapcsolatát a zenével,
 • a kombinációk és etűdök, koreográfiák megfelelő kivitelezését.

 Alakítsa ki a tanulóban:

 • a rendszeres munka természetes igényét, a megfelelő munkafegyelmet,
 • az esztétikai érzéket,
 • az önkontroll alkalmazását.

Fejlessze a növendék:

 • fizikai állóképességét, tánc iránti szeretetét, ritmusérzékét,
 • technikai tudását,
 • koncentrálóképességét, tér és formaérzékét,
 • stílus érzékét,
 • előadói készségét.

Ösztönözze a tanulót:

 • a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, elem­zésére,
 • a viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak alkalmazá­sára a mindennapi életben és a társas érintkezésben
 • táncművészeti előadások látogatására,
 • a televízió táncos műsorainak figyelemmel kísérésére.

Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánctanulás fejleszti:

 • akaratát,
 • ízlését,
 • állóképességét,
 • mozgáskoordinációját,
 • alkalmazkodóképességét,
 • személyiségét.

A tanszak tantárgyai:

 • Társastánc
 • Gyermektánc
 • Klasszikus balett
 • Történelmi társastánc
 • Viselkedéskultúra
 • Tánctörténet

 

A TANTÁRGYAK HELYE A TANSZAK PROGRAMJÁBAN

Gyermektánc: az Előképző 1-2. évfolyamában Gyermektánc tantárggyal a társastáncot megalapozó tudásra tesz szert a tanuló a tantárgyon belüli ritmi­kai, gimnasztikai gyakorlatokkal, játékos táncokkal. Így a tanulóban fejlődik a rendszeres munka természetes igénye, fizikai állóképessége, ritmusérzéke, egymásra figyelő magatartása.
Klasszikus balett: acél és feladat a tanulók izomzatának erősítése, fizikai teherbírásának fokozása, térérzékének, formaérzékének kibontakoztatása, mozgáskultúrájának fejlesztése, plasztikusabbá tétele.
Történelmi társastánc: célja, hogy a tanulók megismerjék a különböző ko­rok táncait. Oktatása azért szükséges, mert a historikus táncokon keresztül jobban megismerik a főtantárgy (társastánc) kialakulásának előzményeit.
Viselkedéskultúra: célja, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a min­dennapi élet és a társas érintkezés viselkedéskultúrájának alapszabályait és magatartásformáit.
Tánctörténet: cél, hogy minden tánccal foglalkozó tanuló ismereteket sze­rezzen a tánc kialakulásáról, fejlődéséről, múltjáról, jelenéről.

A képzés ideje: 12 év
Évfolyamok száma: 12

Óraterv
Tantárgy Évfolyamok
Előképző Alapfok  Továbbképző
1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Társastánc     4 3 3 3 2 3 2 2 3 3
Gyermektánc 2 2                    
Klasszikus balett       1 1 1 1 1        
Történelmi társas                 1 1 1 1
Viselkedéskultúra             1          
Tánctörténet                 1 1    
Összesen 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4